Vytisknout

 

Po zaplacení vstupného obdrží návštěvník vstupenku (vedoucí skupiny hromadnou vstupenku). Návštěvníci jsou povinni vstupenku uchovat po celou dobu prohlídky a na případné  požádání ji znovu předložit.

 

Vstupenka platí jen k jedné návštěvě objektu. Zakoupené vstupenky se neberou zpět. Pro uplatnění nároku na slevu je nutno předkládat odpovídající doklady. Lze uplatnit pouze jeden druh slevy. Ceník vstupného je vyvěšen u pokladny.

 

Návštěvníky věže upozorňujeme na sníženou viditelnost, místa se sníženým stropem, nerovný povrch, schody, úzké průchody. Objekt není vybaven zdvihacím zařízením, na ochoz ve výši 56 m vede 162 schodů, objekt není vybaven pro míjení se osob po úzkém schodišti v obou směrech. V horní části věže je stupnice nášlapového schodiště  pouhých 13 cm, schody jsou příkré a úzké, je nutno našlapovat bokem. Vzhledem k průchodnosti o max. rozpětí 40 cm zde v jednom místě hrozí uvíznutí mezi trámy, je možný průchod pouze bokem. Z těchto důvodů se osobám s vážnými poruchami pohybového ústrojí a zraku vstup nedoporučuje. Vstup lze umožnit pouze s dostačujícím individuálním doprovodem zajišťující plynulost provozu radniční věže po dohodě  s personálem pokladny.

 

Upozorňujeme, že prohlídka objektu není vhodná pro osoby trpící závratí, klaustrofobií a nesnášející průvan.

 

Upozorňujeme na rizika propadu nebo pádu malých dětí.

 

Prohlídka objektu je individuální, bez průvodce, možnost zapůjčení audioprůvodce na ochoze.

 

Děti ve věku do 15 let mají povolen přístup jen v doprovodu osob starších 18 let. Za chování nezletilých osob jsou odpovědni rodiče příp. pedagogický dozor.

 

Osobám důvodně podezřelých z opilosti je přístup do objektu zakázán.

 

Psům a jiným domácím zvířatům není vstup dovolen.

 

Z hlediska bezpečnosti je maximální přípustný počet návštěvníků věže 40 osob, další zájemci o prohlídku jsou povinni uposlechnout pokynů personálu pokladny, upozorňujeme na možnou čekací dobu.

 

Upozorňujeme, že z konstrukčních důvodu je v radniční věži stížen zásah záchranných složek.

 

Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokynů pokladní. Při neuposlechnutí pokynu nebo příkazu vydaného v zájmu bezpečnosti návštěvníků, ochrany objektu a zajištění plynulosti návštěvnického provozu, bude návštěvník z objektu vykázán bez náhrady vstupného a jeho povinností je neprodleně objekt opustit. Kromě toho se návštěvník vystavuje nebezpečí postihu podle obecně závazných předpisů.

 

 

 

Je zakázáno 

• Opouštět vymezenou trasu.

• Rušit hlukem ostatní návštěvníky.

• Vyklánět se z okýnek, plivat, házet předměty a pokřikovat.

• Jíst a pít.

• Jakkoliv manipulovat se zabezpečovacími, větracími, osvětlovacími a jinými  zařízeními ve všech prostorách radniční věže.

• Jakékoliv znečišťování prostor radniční věže.

• Jakkoliv poškozovat a ohrožovat objekt, zejména psát nebo malovat po zdech a stěnách.

  

Obzvlášť přísně pod pokutou je zakázáno

• Kouřit v prostorách celého objektu.

• Manipulovat s otevřeným ohněm v celém areálu objektu.

 

 

Upozorňujeme návštěvníky, že prostor je monitorován kamerami!

Odpovědnost provozovatele za případné škody vzniklé návštěvníkům se řídí obecně závaznými předpisy.

 

 

Přání, pochvaly, stížnosti a připomínky mohou návštěvníci uplatnit písemně u pokladny. Kromě toho má návštěvník možnost obrátit se ústně, písemně či telefonicky na provozovatele zařízení.