Klasická trasa

     

Rezervace prohlídek

• Rezervaci prohlídek pro skupiny zajišťuje pokladna podzemí na tel. +420 515 221 342, nebo na e-mailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

• Rezervaci na vybrané prohlídky je možný také na vstupenkovém rezervačním portálu www.podzemiznojmo.cz

• Rezervace musí být vyzvednuta nejpozději 15 minut před začátkem prohlídky, poté bez náhrady propadá. Návštěvníci s rezervací mají u pokladny přednost.

• Při zakoupení vstupenek přes systém GoPay je nutné potvrdit účast na pokladně 15 minut před začátkem prohlídky.

 

Organizace prohlídek

• Po zaplacení vstupného obdrží návštěvník vstupenku (vedoucí skupiny hromadnou vstupenku), kterou se prokáže při vstupu do prohlídkové trasy objektu.

• Návštěvníci jsou povinni vstupenku uchovat po celou dobu prohlídky a na případné požádání ji znovu předložit.

• Vstupenka platí jen k jedné návštěvě objektu. 

• Zakoupené vstupenky jsou nevratné.

• Ceník vstupného je vyvěšen u pokladny. Pro uplatnění nároku na slevu je nutno předkládat příslušné doklady. Lze uplatnit pouze jeden druh slevy.

 

Počet osob na prohlídku

• U pokladny je nutno nahlásit celkový počet osob, i neplatící děti do 6 let.

• Prohlídka se koná pouze za doprovodu průvodce ve skupinách o minimálním počtu 2 návštěvníků-dospělých osob. Maximální počet u klasické trasy je 35 osob.

• Počet osob v jednotlivých skupinách určuje pokladní příp. průvodci s ohledem na aktuální provozní možnosti objektu a bezpečnostní hlediska.  

• Prohlídka začíná na nádvoří Domu porozumění, Slepičí trh 2, východ z klasické prohlídkové trasy je v průjezdu domu na adrese Obroková 23.

 

Výklad

• Výklad je v českém jazyce. 

• Cizojazyčný výklad je zajišťován audioprůvodci v jazyce německém, anglickém, polském, ruském, italském, francouzském a španělském, popřípadě v tištěné podobě. Audioprůvodce je k dispozici na pokladně, nejdříve 5 minut před začátkem prohlídky. Nevyžádá-li si návštěvník audioprůvodce bezprostředně před zahájením prohlídky, v průběhu prohlídky mu již nebude moci být dodatečně vydán. Po skončení prohlídky je návštěvník povinen vrátit audioprůvodce nebo text s výkladem průvodci.

• Pokud se jedná o ucelenou skupinu s požadavkem na cizojazyčný výklad, výklad je realizován audioprůvodcem s reproduktorem, kterým je vybaven průvodce.  

• Pokud k ucelené skupině s cizojazyčným výkladem bude přiřazen návštěvník hovořící česky, obdrží audioprůvodce s výkladem v českém jazyce.

• Není dovoleno individuálním návštěvníkům resp. jeho doprovodu ústní tlumočení. Tlumočení výkladu průvodce z českého jazyka je dovoleno pouze uceleným skupinám po předchozí domluvě.

 

Ochranný oděv 

• Na klasickou trasu není nutný zvláštní ochranný oděv, pevná obuv je však podmínkou.

• Rovněž je nutno vzít na vědomí, že teplota v podzemí se pohybuje celoročně kolem 12 –13 °C. 

• Důležité upozornění: Vzhledem k charakteru prostředí provozovatel neodpovídá za znečištění, poškození oděvu návštěvníků.

 

Organizační a bezpečnostní pokyny 

• Návštěvníky podzemí upozorňujeme na sníženou viditelnost, místa se sníženým profilem, nerovný povrch, schody, úzké průchody a značný teplotní rozdíl mezi venkovní a vnitřní teplotou.

• Z provozních důvodů nedoporučujeme vstup osobám s vážnými poruchami pohybového ústrojí a zraku.

• Upozorňujeme, že prohlídka objektu není vhodná pro osoby trpící klaustrofobií a z konstrukčních důvodu je také ztížen zásah záchranných složek. 

• Děti ve věku do 15 let mají povolen přístup jen v doprovodu osob starších 18 let. Vzhledem k délce a charakteru prohlídky je nevhodný vstup pro děti do 5 let.

• Osobám důvodně podezřelých z požití alkoholických nápojů a omamných a psychotropních látek je přístup do objektu zakázán.

• Psům a jiným domácím zvířatům není vstup povolen.

• Fotografování je povoleno.

 

Je zakázáno

• Opouštět vymezenou trasu a vzdalovat se při výkladu od průvodce a prováděné skupiny.

• Rušit hlukem výklad průvodce nebo jinak ztěžovat prohlídku.

• Kouřit v prostorách celého objektu, vztahuje se i na elektronickou cigaretu.

• Manipulovat s otevřeným ohněm v celém areálu objektu.

• Manipulovat se zabezpečovacími, větracími, osvětlovacími, monitorovacími, kontrolními a informačními zařízeními ve všech prostorách podzemí.

• Jakkoliv znečišťovat prostor podzemních chodeb.

• Jakkoliv poškozovat a ohrožovat objekt, zejména dotýkat se stěn a vystavených předmětů, psát nebo malovat po stěnách nebo jinak objekt poškozovat.

 

 

V případě výpadku elektrického proudu vyvede z podzemí průvodce návštěvníky nejkratší cestou. Cesta z podzemí je signalizována nouzovým osvětlením.

Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokynů průvodce a pracovníků objektu. Při neuposlechnutí pokynu nebo příkazu vydaného v zájmu bezpečnosti návštěvníků, ochrany objektu, zajištění plynulosti návštěvnického provozu a dodržení kvality prohlídky, bude návštěvník z objektu vykázán bez náhrady vstupného. Kromě toho se návštěvník vystavuje nebezpečí postihu podle obecně závazných předpisů.

Odpovědnost provozovatele za případné škody vzniklé návštěvníkům se řídí obecně závaznými předpisy.

Přání, pochvaly, připomínky a stížnosti mohou návštěvníci uplatnit písemně u pokladny nebo u východu z klasické trasy. Kromě toho má návštěvník možnost obrátit se ústně, písemně či telefonicky na provozovatele zařízení.

 

Jakákoliv změna v provozu z technických, organizačních a bezpečnostních důvodů je vyhrazena.

 

Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dne 1. 9. 2019.

 

Mgr. František Koudela      ve Znojmě dne 1. 9. 2019

ředitel Znojemské Besedy

 


 

Adrenalinové trasy 

 

Trasa 1 

obtížnost nízká, doba trvání 1 h 15 minut, maximální počet návštěvníků ve skupině je 10. Vstup dětem do 12 let je zakázán (od 12 – 18 let nutný doprovod zodpovědné osoby).

Trasa 2

obtížnost střední, doba trvání 1 h 30 minut, maximální počet návštěvníků ve skupině je 8. Vstup dětem do 15 let je zakázán (od 15 – 18 let nutný doprovod zodpovědné osoby).

Trasa 3

obtížnost vysoká, doba trvání 2 h 30 minut, maximální počet návštěvníků ve skupině je 5. Vstup dětem do 15 let je zakázán (od 15 – 18 let nutný doprovod zodpovědné osoby).

 

Minimální počet návštěvníků na prohlídku 2 osoby.

 

Rezervace prohlídek

• Rezervaci lze provést na www.podzemiznojmo.cz, nejpozději 2 h před zahájením prohlídky.

• Rezervaci lze provést také telefonicky +420 515 221 342 nebo e-mailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

• Rezervované vstupenky je nutné vyzvednout nejpozději 15 minut před prohlídkou, poté rezervace bez náhrady propadá.

• Při zakoupení vstupenek přes systém GoPay je nutné potvrdit účast na pokladně 15 minut před začátkem prohlídky.

 

Organizace prohlídek

Zájemci o prohlídku musí absolvovat průchod zkušebním rámem prostorové připravenosti. Ceník vstupného je vyvěšen u pokladny. Zakoupené vstupenky jsou nevratné.

 

Výklad

Výklad je veden v českém jazyce. Cizojazyčný výklad je možný pouze v německém jazyce. U smíšených skupin je výklad realizován v češtině, ostatní obdrží text v cizím jazyce. 

 

Ochranný oděv 

Návštěvníkovi bude zapůjčeno:

• 1 ks ochranné přilby se svítilnou

• 1 pár gumových holínek

• 1 ks nepromokavého pláště

 

Upozornění

• Upozorňujeme, že teplota v podzemí se pohybuje celoročně kolem 12 – 13°C.

• Vzhledem k charakteru prostředí je možné znečištění či poškození oděvu, za které provozovatel neodpovídá.  

 

Organizační a bezpečnostní pokyny k pohybu návštěvníků v podzemí

• Z důvodů snížené viditelnosti, míst se sníženým stropem, úzkých průchodů a průlezů do jiných výškových úrovní, kluzkého povrchu, rizika uklouznutí na kovových žebřících není z provozních důvodů dovolen vstup osobám s vážnými poruchami pohybového ústrojí a zraku, případně jinými zdravotními omezeními.

• Zvláště upozorňujeme, že prohlídka objektu není vhodná pro osoby trpící klaustrofobií. Dále upozorňujeme, že z konstrukčních důvodu je ztížen zásah záchranných složek. 

• Zájemce o prohlídku by měl zvážit tato rizika vzhledem ke svým aktuálním fyzickým a psychickým možnostem.

• Průvodce skupiny je povinen zběžně ověřit každého návštěvníka, zda je schopen absolvovat celou zakoupenou trasu. V případě pochybnosti může průvodce daného návštěvníka vyloučit ze skupiny ještě před vstupem do podzemí.

• Nedoporučujeme brát na prohlídku trasy cenné předměty. Návštěvníci mají možnost uložení těchto předmětů v uzamykatelných skříňkách v šatně. 

 

Je zakázáno 

• Opouštět vymezenou trasu a vzdalovat se při výkladu od průvodce a prováděné skupiny.

• Rušit hlukem výklad průvodce nebo jinak ztěžovat prohlídku.

• Kouřit v prostorách celého objektu, vztahuje se i na elektronickou cigaretu.

• Manipulovat s otevřeným ohněm v celém areálu objektu.

• Manipulovat se zabezpečovacími, větracími, osvětlovacími, monitorovacími, kontrolními a informačními zařízeními ve všech prostorách podzemí.

• Jakkoliv znečišťovat prostor podzemních chodeb.

• Jakkoliv poškozovat a ohrožovat objekt, zejména dotýkat se stěn a vystavených předmětů, psát nebo malovat po stěnách nebo jinak objekt poškozovat.

 

Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokynů průvodce a pracovníků objektu.

Odpovědnost provozovatele za případné škody vzniklé návštěvníkům se řídí obecně závaznými předpisy.

 

Přání, pochvaly, stížnosti a připomínky mohou návštěvníci uplatnit písemně u pokladny. Kromě toho má návštěvník možnost obrátit se ústně, písemně či telefonicky na provozovatele zařízení.

 

Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dne 1. 9. 2019 a je platný do odvolání.

 

Nadcházející události

Znojemská Beseda
Masarykovo náměstí 449/22
66902 Znojmo 2

IČO:00092720   DIČ:CZ00092720